List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo!

Rok 2015 był czasem pełnym wyzwań dla naszej Grupy, ale jednocześnie dającym wiele powodów do dumy i satysfakcji.

Przede wszystkim cieszę się, że proces konsolidacji Grupy postępował zgodnie z planem i założeniami. Nastąpiła już niemal całkowita integracja operacyjna, organizacyjna i strukturalna Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, dzięki czemu Grupa będzie mogła skupić się już wyłącznie na realizacji strategii i celów biznesowych. Rynek mediów i telekomunikacji podlega ciągłej ewolucji i dynamicznym zmianom, co czyni go jedną z najbardziej konkurencyjnych branż w gospodarce. Cieszę się, że Grupa Cyfrowego Polsatu, jako największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce, radzi sobie z powodzeniem na tak trudnym i wymagającym rynku.

Grupa realizuje swoje cele biznesowe i sprzedażowe, w sposób systematyczny i skuteczny, rozwijając swoją unikalną ofertę usług zintegrowanych – program smartDOM, odpowiadający zarówno na współczesne trendy i uwarunkowania rynkowe, jak i przede wszystkim oczekiwania konsumentów. Rosnąca liczba klientów programu, jak i usług, z jakich korzystają, jest najlepszym dowodem na słuszność obranej przez Zarząd strategii sprzedażowej. Buduje to zarówno wartość Spółki, jak i przyczynia się do budowy jej przewagi konkurencyjnej.

Istotnym elementem budowania pozycji i konkurencyjności na rynku mediów i telekomunikacji jest rozwój technologiczny. Polkomtel i Cyfrowy Polsat od lat tworzą swoją przewagę technologiczną nad konkurencją poprzez aktywne badania i rozwój, dzięki czemu osiągnęły i utrzymują pozycję lidera technologii LTE w Polsce. Przejawia się to między innymi siecią LTE o największym zasięgu, najwyższą maksymalną prędkością Internetu LTE, jaka jest obecnie oferowana na polskim rynku, a także wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych (takich jak np. Wi-Fi Calling), które podnoszą jakość usług dostarczanych przez Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

Atutem Grupy jest również coraz szersza oferta nowych usług, w tym finansowych – przygotowanych we współpracy z Plus Bankiem, energii elektrycznej, a także wprowadzonej w ostatnim czasie telemedycyny oraz ewentualnych nowych z innych dziedzin, które przyniosą dodatkowe korzyści zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Bardzo ważnym i przeprowadzonym z sukcesem projektem, który dobiegł końca 29 stycznia bieżącego roku, był proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy, który przyniesie oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, a także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia oraz dobre perspektywy dalszego rozwoju Grupy.

Z satysfakcją przyjąłem uzyskane w minionym roku wyniki operacyjne i finansowe, w tym efektywnie realizowane cele we wszystkich najważniejszych segmentach działalności – na rynkach płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, telekomunikacyjnym, a także usług online. Podkreślenia wymaga fakt, że swoje bardzo dobre rezultaty Grupa osiąga w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skutecznie rywalizując we wszystkich ważnych obszarach swojej działalności.

Chciałbym podziękować zarówno Akcjonariuszom, jak i Abonentom i Klientom Grupy Cyfrowego Polsatu za okazane zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Zarządów i Pracowników Grupy, których efektywna i pełna zaangażowania praca przyczyniła się do realizacji wyznaczonych celów i zadań. Jestem przekonany, że Grupa Cyfrowego Polsatu będzie nadal skutecznie prowadziła swoją działalność, co przełoży się na konsekwentną budowę wartości Grupy z korzyścią dla jej Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Zygmunt Solorz-Żak
Przewodniczący Rady Nadzorczej