Cele

Cele Grupy Polsat osiągnięte w 2015 roku:

 • wzrost liczby RGU kontraktowych implikujący wzrost ARPU klientów kontraktowych,
 • wzrost oglądalności kanałów Polsatu oraz bardzo dynamiczny wzrost przychodów reklamowych,
 • utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia oraz poprawa poziomu FCF,
 • Realizacja synergii operacyjnych i przychodowych:
  • przychodowe - 1,1 mln dosprzedanych usług w programie smartDOM z ARPU ok 30 zł,
  • kosztowe - 69 rozpoczętych inicjatyw o łącznym szacowanym efekcie w latach 2014-2019 w wysokości 850 mln zł,
  • finansowe - łączne oszczędności odsetkowe w latach 2014-2019 na poziomie ponad 2 mld zł.

Plany i cele osiągnięte w roku 2015 przyczyniają się do realizacji głównych elementów strategii operacyjnej Grupy, obejmujących:

 • wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów,
 • wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza,
 • efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej,
 • efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

Poprzez realizację głównych elementów strategii operacyjnej zmierzamy do osiągnięcia nadrzędnego celu strategii, którym jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu dla akcjonariuszy.