Dane finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 

(w mln PLN)za rok zakończony 31 grudnia
20152014
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9 823,0 7 409,9
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych 6 553,1 5 084,7
Przychody hurtowe 2 596,9 1 954,0
Przychody ze sprzedaży sprzętu 583,4 327,3
Pozostałe przychody ze sprzedaży 89,6 43,9
Koszty operacyjne (7 867,9) (5 977,1)
Koszty kontentu (1 065,9) (1 029,5)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta (802,6) (612,6)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (1 699,3) (1 295,8)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (2 141,0) (1 412,5)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (550,2) (421,8)
Koszt własny sprzedanego sprzętu (1 332,8) (925,2)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności (62,6) (67,6)
Inne koszty (213,5) (212,1)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 30,7 9,6
Zysk z działalności operacyjnej 1 985,8 1 442,4
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto  8,6 15,2
Koszty finansowe  (664,6) (1 146,0)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 2,6 2,6
Zysk / (strata) brutto za okres 1 332,4 314,2
Podatek dochodowy (169,0) (21,7)
Zysk / (strata) netto za okres 1 163,4 292,5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 163,4 292,5
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 1,82 0,54
EBITDA 3 685,1 2 738,2
marża EBITDA 37,5% 37,0%

 

Segmenty

 

(w mln PLN)Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowymSegment nadawania i produkcji telewizyjnejWyłączenia i korekty konsolidacyjnejRazem
za rok zakończonyza rok zakończonyza rok zakończonyza rok zakończony
31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Sprzedaż do stron trzecich 8 675,5 6 289,8 1 147,5 1 120,1 - - 9 823,0 7 409,9
Sprzedaż pomiędzy segmentami 33,7 36,3 152,4 138,0 (186,1) (174,3) - -
Przychody ze sprzedaży 8 709,2 6 326,1 1 299,9 1 258,1 (186,1) (174,3) 9 823,0 7 409,9
EBITDA 3 240,0 2 334,0 445,1 404,3 - - 3 685,1 2 738,3
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1 660,5 1 259,3 38,8 36,6 - - 1 699,3 1 295,9
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 1 579,5 1 074,7 406,3 367,7 - - 1 985,8 1 442,4
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych  688,31) 488,61) 31,9 41,8 - - 720,2 530,4
Na dzień 31 grudnia                
Aktywa segmentu, w tym: 22 110,8 23 202,3 4 421,82) 4 233,83) (42,5) (54,9) 26 490,1 27 381,2
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia - - 5,9 3,2 - - 5,9 3,2

1) Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym.
2) Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 15,9 mln zł.
3) Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 40,5 mln zł. 

 

Skonsolidowany bilans

 

w mln PLN31 grudnia 201531 grudnia 2014
przekształcony 1)
AKTYWA  
Zestawy odbiorcze 371,0 421,1
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2 548,6 2 714,9
Wartość firmy 10 606,4 10 585,3
Relacje z klientami 3 638,5 4 255,8
Marki 2 080,6 2 085,9
Inne wartości niematerialne  2 422,2 2 591,4
Długoterminowe aktywa programowe 145,0 135,8
Nieruchomości inwestycyjne 5,2 5,3
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 83,3 81,0
Inne aktywa długoterminowe 272,8 198,5
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 6,9 1,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87,6 281,1
Aktywa trwałe razem 22 261,2 23 356,1
Krótkoterminowe aktywa programowe 192,2 152,1
Zapasy 281,0 301,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 619,1 1 453,4
Należności z tytułu podatku dochodowego 0,7 26,0
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 212,7 141,7
Pozostałe aktywa obrotowe 399,5 160,1
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 10,5 22,2
Lokaty krótkoterminowe - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 512,0 1 735,3
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 11,7 12,6
Aktywa obrotowe razem 4 228,9 3 982,6
AKTYWA RAZEM 26 490,1 27 338,7
PASYWA  
Kapitał zakładowy 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 174,0 7 174,0
Pozostałe kapitały (3,7) (12,2)
Zyski/(straty) zatrzymane 3 054,2 1890,8
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 10 250,1 9 078,2
Kapitał własny razem 10 250,1 9 078,2
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 5 379,8 7 683,5
Zobowiązania z tytułu obligacji 975,3 4 550,2
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20,9 11,7
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 652,8 750,3
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615,8 908,7
Przychody przyszłych okresów 4,7 4,7
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 124,2 184,2
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - 40,1
Zobowiązania długoterminowe razem 7 773,5 14 093,3
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1 230,9 1 322,6
Zobowiązania z tytułu obligacji 4 776,7 464,4
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4,3 6,8
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 117,0 117,1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 485,4 1 524,4
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 72,9 87,0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176,1 48,0
Przychody przyszłych okresów 676,1 683,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem 8 466,5 4 167,2
Zobowiązania razem 16 240,0 18 260,5
PASYWA RAZEM 26 490,1 27 338,7

1) Przekszatłcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem.

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

 

(w mln PLN)za rok zakończony

31 grudnia 201531 grudnia 2014
Zysk  netto za okres 1 163,4 292,5
Korekty: 1 821,7 1 825,3
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1 699,3 1 295,9
Płatności za licencje filmowe i sportowe (238,1) (306,8)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 212,6 224,4
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (6,9) (2,9)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 1,4 30,5
Odsetki 763,6 603,7
Zmiana stanu zapasów 26,4 0,5
Zmiana stanu należności i innych aktywów (478,2) (191,9)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (118,0) (277,7)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (3,9) (4,9)
Wycena instrumentów zabezpieczających 6,6 (3,9)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (2,6) (2,6)
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych, netto 222,0 369,9
Podatek dochodowy 169,0 21,7
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (134,7) (193,1)
Koszt premii za planowany wcześniejszy wykup obligacji 244,8 82,1
Efekt przeliczenia wartości zobowiązań z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty obligacji (616,2) -
Strata na instrumentach pochodnych, netto 53,0 84,3
Inne korekty 21,6 96,1
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2 985,1 2 117,8
Podatek dochodowy zapłacony (136,2) (189,1)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 38,8 45,2
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 887,7 1 973,9
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (417,8) (263,6)
Nabycie wartości niematerialnych (165,3) (71,8)
Płatności z tytułu koncesji (118,7) (482,3)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (29,5) 1 800,4
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16,9 4,1
Udzielone pożyczki (16,1) (23,1)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentaów pochodnych 3,9 6,6
Otrzymane dywidendy - 2,5
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (726,6) 972,8
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (9 222,2) (1 087,1)
Zaciągnięcie kredytów 6 820,0 2 800,0
Emisja obligacji/(Spłata obligacji) 1 000,0 (2 275,9)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (5,6) (0,9)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje 1) (978,9) (872,2)
Wypłacone dywidendy - (102,9)
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji - (3,9)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 386,7) (1 542,9)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (225,6) 1 403,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 747,9 342,2
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,4 1,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 523,7 1 747,9

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015

 

w mln PLNLiczba akcjiKapitał zakładowyNadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnejPozostałe kapitałyZyski zatrzymane*Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki DominującejKapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2015 639 546 016 25,6 7 237,4 (12,2) 1 890,8 9 141,6 9 141,6
Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem** - - (63,4) - - (63,4) (63,4)
Stan na 1 stycznia 2015 przekształcony ** 639 546 016 25,6 7 174,0 (12,2) 1 890,8 9 078,2 9 078,2
Zysk całkowity - - - 8,5 1 163,4 1 171,9 1 171,9
Wycena instrumentów zabezpieczających - - - 5,5 - 5,5 5,5
Zysk aktuarialny   - - 3,0 - 3,0 3,0
Zysk netto za okres - - - - 1 163,4 1 163,4 1 163,4
Stan na 31 grudnia 2015 639 546 016 25,6 7 174,0 (3,7) 3 054,2 10 250,1 10 250,1

* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 mln zł.
** Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem. Kwota obejmuje także koszt emisji akcji w kwocie 3,8 mln zł.